Δελτία Τύπου Υπηρεσιών

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας Οι ενδιαφερόμενοι (πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία) πρέπει να

Scroll to Top