Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισµός παροχής υπηρεσιών µε σφραγισµένες προσφορές και µε τίτλο: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2016-2017)» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆.Τ.Ε.) ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ διακηρύσσει ύστερα από την υπ αριθµ. 2145/20-10-1016 Απόφαση Της Οικ. Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννησου πραξη 47/2016 (Α∆Α: 7ΦΖΦ7Λ1-Ε4Ξ),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου

Με την υπ’ αρ. 3406/14-10-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «RETAIL WORLD A.E. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧ/ΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών (εκτυπωτών και φαξ) και λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας », με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 13.500,00 €, (συμπ. ισχύοντος Φ.Π.Α.).

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ   !!!!!! 31-10-2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Scroll to Top