Διακύρηξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Συντήρηση Υφιστάμενων Υποδομών για την Αντιπλημμυρική προστασία του υδατορέματος Αγίου Χαραλάμπους Ισθμίων

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΣΘΜΙΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Συνημμένα αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Τιμολόγιο Μελέτης, ΕΣΥ,

ΕΤΕΠ, ΣΑΥ – ΦΑΥ, ΤΕΥΔ, Προϋπολογισμός μελέτης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top