Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης “Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το υποέργο 2: ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θερμάνσεως / ψύξεως / αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) της Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης (κωδικός ΟΠΣ 5051065)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ / ΨΥΞΕΩΣ /ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΝΧ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5051065) » Εκτιμώμενης αξίας 97.488,79Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΑΝΑΡΚ. ΝΟΣ. ΤΡΙΠ_9ΣΥ97Λ1-Τ1Θ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΝΑΡΚ. ΝΟΣ. ΤΡΙΠ_22PROC011691402

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_signed

Project_Planning_Financial_Pro_291122_signed

espd-request_signed

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top