ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» – Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» – Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Συνολικής προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (214.516,13 €) χωρίς ΦΠΑ

ή διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (266.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ:

Διακήρυξη_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ_ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ_2022-24 με ΑΔΑΜ_signed


______________________________________________________________________________________________

 

Ενημέρωση 17-11-2022

 

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 381904/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης.

Η Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: είναι η 01/12/2022 και ώρα 10:00

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση της προθεσμίας εδώ:

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 381904/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top