Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Project_Financial_Proposal_art_080419_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_19PROC004745857

Ε.Σ.Υ. – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_signed ΠΡΟΚΗΡ

ΥΞΗ_Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_19PROC004745853 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕ

ΘΥΔΡΙΟΥ_signed ΤΕΥΔ_Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΕΥΔ_Ι.Ν.ΑΓ

ΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕ

ΡΙΓΡΑΦΗ- Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_signed ΤΙΜΟΛΟΓ

ΙΟ- Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ_signed