Διακήρυξη έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Εκτιμώμενης αξίας 346.774,19 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Συνημμένα αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ -ΒΟΧΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΕΥΔ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top