Διακήρυξη έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΖΕΜΕΝΟ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΖΕΜΕΝΟ Εκτιμώμενης αξίας 1.774.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Συνημμένα αρχεία:
Προϋπολογισμός μελέτηςΤιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ, ΓΣΥ, ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΣΥ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΤΕΥΔ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top