Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού, άνω των ορίων, Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου : GreenBuilding: “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014- 2020

Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας,  Διεύθυνση  Διοικητικού – Οικονομικού με ταχυδρομική διεύθυνση : Διοικητήριο  ΠΕ Λακωνίας  2ο χλμ Εθνικής  Οδού Σπάρτης – Γυθείου διακηρύσσει  ότι  θα  διενεργηθεί Ηλεκτρονικός Ανοικτός, άνω των ορίων, Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την  προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου GreenBuilding: “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014- 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση των υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου. Αναλυτικές περιγραφές είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο υπό προμήθεια φωτοβολταϊκός σταθμός.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  291.400,00 €)

01.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

02.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

03.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

04.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

05.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06.ΕΕΕΣ PDF

07.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

08.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

09. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΤΥΠΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

10.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

11.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

12.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top