Έγκριση των υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. Νο4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) έγκριση τελικών πινάκων αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμ. 827/04-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνονται

α) τα υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων στο πλαίσιο της Νο4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σύμβαση μίσθωσης έργου με πέντε άτομα κατηγορίας / ειδικότητα  Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (2) , ΠΕ Μηχανικών (1), ΠΕ Πληροφορικής (1) και ΔΕ Γραμματέων (1), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1 “Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου” της Πράξης “Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου¨

β) οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top