ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της Αλλοδαπής.
Ειδικότερα:
Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών με ειδίκευση στη Δασολογία και στο Φυσικό Περιβάλλον.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

Ψ7297Λ1-6Δ2_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_ΕΙΔ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΑΝΤΙ ΜΕΣΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top