Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- Προμήθειες και Υπηρεσίες – Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 257133 και από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.

3.Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 19-12-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

4.Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top