Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Διακήρυξη ΘΑΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 140 – ΠΡΟΣ ΘΑΝΑ ADA

ΤΕΥΔ_v20