Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για δύο (2) έτη µε αντικείμενο την  «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας» συνολικού προϋπολογισμού 167.400,00€ με Φ.Π.Α. (αρχικός προϋπολογισμός για δύο έτη 133.920,00 € με Φ.Π.Α. πλέον 33.480,00 € με Φ.Π.Α. δικαιώματος εξάμηνης παράτασης).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

Συστημικός Αριθμός: 108956

 

28-04-2021

15 : 00

 

14-05-2021

15 : 00

 

20-05-2021

10: 00 π.μ.

 

Κάτωθι μπορείτε συνολικά να “κατεβάσετε” :

– το αρχείο της Διακήρυξης σε μορφή .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc)

–  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

–  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

–  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΔΩ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top