Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 3/2020 (αριθ. πρωτ. 207742/50718/04.09.2020) Ανακοίνωσης ¨Περί Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου , για το έργο «Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage /Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς – INHERIT” , του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED 2014-2020» με συνημμένους τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης & κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων Υποψηφίων , στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 3/2020 (αριθ. πρωτ. 207742/50718/04.09.2020) Ανακοίνωσης ¨Περί Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου , για το έργο «Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage /Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς – INHERIT” , του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED 2014-2020» με συνημμένους τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης & κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων Υποψηφίων για τις κατηγορίες / ειδικότητες 1. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (κωδ. Θέσης : ΚΥΘ1) & 2. Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ( κωδ. Θέσης : ΚΥΘ2), καθώς επίσης και τους πίνακες των μη αποδεκτών αιτήσεων Υποψηφίων

Δείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ.. INHERIT 1

 

 

 

 

 

 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ένα (1) άτομο κατηγορίας / ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : : ” Sustainable tourism strategies to conserve and valorise the Mediterranean coastal and maritime natural heritage /Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς – INHERIT», του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED 2014-2020

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top