Παράταση 1ης πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD/LEADER Αλιείας Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020»

για το Τοπικό Πρόγραμμα

CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Μεσσηνίας – 63.1 – CLLD.18

 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ ΑΟΤΑ, ανακοινώνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 554/18-12-2020 Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης : 63.1 – CLLD.18, A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4079) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος τροποποιείται η παράγραφος 5.2 της πρόσκλησης με Κωδ. : 63.1 – CLLD.18, A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4079 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο ΟΠΣ είναι πλέον η Τετάρτη 19-05-2021 και ώρα 15:00.

Τα έγγραφα (για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή στο ΟΠΣ όπως χάρτες, σχέδια, κλπ), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (που προβλέπονται στο φυσικό φάκελο), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα καταθέσει στο Πρωτόκολλο του ΕΦ «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» στη διεύθυνση: Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα, ΤΚ 24132, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ, για τεχνικά θέματα ΟΠΣ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι : η κ. Τσαντύλα Αθηνά και ο  κ. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, τηλέφωνο : 2721096120, e-mail: anmess@otenet.gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ ο  κ. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης.

  

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. του Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Μεσσηνίας

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_1ης_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΩΝ_63.1_CLLD_18

1η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΩΝ_63.1_CLLD_18

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top