Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II final- ΤΕΥΔ_REGPEL – for merge