Περίληψη Διακήρυξης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ -ΤΡΑΧΕΙΑ” Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:575/15-05-2020 ΑΔΑ:6ΡΔ37Λ1-Σ9Ψ Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ –ΤΡΑΧΕΙΑ»,ΠΙΣΤ.: ΚΑΠ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ KAE 03.071/9771.0023 Π/Υ : 500.000,00 ευρώ,Cpv: 45233120-6. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 402.959,11€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top