Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποστήριξη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη
σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου» (CPV: 79411000-8, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης και 79400000-8-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης).

 

Μπορείτε να δείτε την περίληψη εδώ:

61ΝΨ7Λ1-ΘΧΓ Περίληψη Διακήρυξης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top