ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2564/2019 (ΑΔΑ: 6Π2Δ7ΛΑ-Θ5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», υποέργο: «ΒΕΛΤΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ», προϋπολ.: 360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004, CPV: 45212200-8. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 290.157,81€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Προκήρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top