Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_19PROC005352079

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.signed

ΕΣΥ.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_19PROC005352007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ.signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.signed