ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την περιοδική συντήρηση των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και σε υπηρεσιακά οχήματα ιδιοκτησίας της, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24131, μέχρι την 20ή Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα παραρτήματα με την οικονομική προσφορά και το μητρώο συντήρησης-αναγόμωσης-υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων Π.Ε. Μεσσηνίας σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top