Προσωρινά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσσηνίας για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Η πρόσβαση στο αναλυτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμη και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποκτήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και με επαλήθευση – αναζήτηση του μοναδικού κωδικού (κωδικός έργου) που έχει λάβει η κάθε αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ (αναγράφεται στον πίνακα αποτελεσμάτων).

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) παρέχεται το δικαίωμα υποβολής  ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της έγγραφης ενημέρωσης του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην ΟΤΔ- Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ (Ταχ. Δ/νση: Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα). Η προσφυγή εξετάζεται από Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών, όπως έχει ορισθεί με την υπ΄αριθ. 6/22-03-2018 απόφαση της ΕΔΠ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Σημείωση: Επιβεβαιώστε ΑΜΕΣΑ ότι οι κωδικοί πρόσβασης στο ΠΣΚΕ  που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης  είναι «ενεργοί». Το ΠΣΚΕ θα «ενεργοποιηθεί» για την υποβολή προσφυγών από 12.08.2020. Εγχειρίδιο με οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) είναι διαθέσιμο εκτός από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ και στο ΠΣΚΕ.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Οδηγίες-Υποβολής-Ενδικοφανούς-Προσφυγής-CLLD

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top