ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 39 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 39 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ”

Προϋπολογισμού:: 1.451.612,91 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών Πέμπτη 20/08/2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 27/8/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top