ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΟΡΙ – ΜΥΣΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΟΡΙ – ΜΥΣΤΡΑΣ”

Προϋπολογισμού: 161.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Ηημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών Δευτέρα 13/7/2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόκηρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top