ΠΕ Αρκαδίας

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.E. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006951306 ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΑΝΑΒ.

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ενός ακινήτου για την στέγαση Υπηρεσιών έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύουν στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο ¨ Ψ53Δ7Λ1-4ΝΦ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ¨Μακροχρόνια μίσθωση με δικαίωμα εξαγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου” στο Πλαίσιο του έργου INTEREGMED-ENERNRTMOB

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου” και προϋπολογισμού 74.200,00 € με ΦΠΑ.

Μπορείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕ ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΝΙΑΙΟΣ -60000- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΝΙΑΙΟΣ -60000- ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΝΙΑΙΟΣ -60000- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ADA ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top