ΠΕ Κορινθίας

Φάκελος της Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ 145996/22-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) νέων δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων εντός του γηπέδου του διυλιστηρίου της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», που βρίσκεται στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, στην Π.Ε. Κορινθίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης (50%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2017-2020 ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2017-2020_signed ΑΔΑΜ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Εκτιμώμενης αξίας 27.419,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΝΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΝΝΑΣ 1.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΑΝΝΑΣ ΤΕΛΙΚΗ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_ ΜΑΝΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΟΣΑΚ Εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΟΣΑΚ Η.Δ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΟΣΑΚ ΤΕΧΝΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΟΣΑΚ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 _003_ ΑΟΣΑΚ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «MOSIA PR – 1405254», που βρίσκεται στη θέση “Ύψωμα Μαυροβούνι”, πλησίον Τ.Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: COSMOTE_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top