Περιφέρεια Πελοποννήσου-Έδρα

3η Τροποποίηση των υπ. Αριθ. 185156/42483/14-7-2017 και 23861/5407/25-1-2018 Αποφάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα ‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 6ΒΖ07Λ1-ΧΗ8_3η Τροποποίηση στο Υπομέτρο 6.1Εγκατάσταση Νέων

Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» , στο πλαίσιο του έργου “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs – GreenBuilding”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.pdf ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GREEN BUILDING ME ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν08 -2020 επιλογη τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση ευφυών τεχνικών ενεργ. αναβ. κτηρίων

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 949Ω7Λ1-Υ4Ι

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ψ2ΠΜ7Λ1-6Ξ4

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων οıκονομıκών προσφορών γıα την ανάδεıξη αναδόχου γıα την παροχή υπηρεσıών ασφαλıστıκής κάλυψης στα υπηρεσıακά οχήματα (επıβατıκά, φορτηγά) καı μηχανήματα έργου της Π.Ε. Αρκαδίας της Περıφέρεıας Πελοποννήσου, καθώς και οδικής βοήθειας στα επιβατικά.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Ασφάλιση οχημάτων Π.Ε. Αρκαδίας_2020

1η Επικαιροποίηση της αρ. 310046/74647/15-11-2019 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»

1η_Επικαιροποίηση απόφασης ανάρτησης πινάκων μετά την εξέταση των ενστάσεων στο υπομέτρο 6_3

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_ΑΙΠΕΙΑ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΙΠΕΙΑ_20PROC006943763 Ε.Σ.Υ._ΑΙΠΕΙΑ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΙΠΕΙΑ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΙΠΕΙΑ_20PROC006943102 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΙΠΕΙΑ_signed Σ.Α.Υ._ΑΙΠΕΙΑ_signed ΤΕΥΔ_ΑΙΠΕΙΑ ΤΕΥΔ_ΑΙΠΕΙΑ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΑΙΠΕΙΑ_signed

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_20PROC006980716 Ε.Σ.Υ._Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed Οικονομική_προσφορά_91099_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_20PROC006980635 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed Σ.Α.Υ._Κ.Υ ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΤΕΥΔ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΕΥΔ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed

Scroll to Top