29 Μαρτίου, 2018

Δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού: 500.000,00€

Τεχνική Περιγραφή ΣΑΥ ΦΑΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» προϋπολογισμού: 550.000,00€

Τεχνική Περιγραφή ΣΑΥ ΦΑΥ TEYΔ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Scroll to Top