17 Ιουλίου, 2018

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΥΚΑΙΟ ΠΡΟΣ ΝΕΔΑ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τον παρακάτω σύνδεσμο : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΛΥΚΑΙΟ ΝΕΔΑ ada ΤΕΥΔ_v20

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α) (μέχρι 34 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων και β) (μέχρι 60 ημερομίσθια ) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018

Ανακοίνωση για παγιδοθέτες και εργάτες αποθήκης Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 έως

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υφιστάμενη Παιδική Κατασκήνωση» της εταιρείας Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ & Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ με δ.τ. SUMMER FUN που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), που είναι είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Μαρούγκα» ή «Αγία Παρασκευή», στην Τ.Κ. Ξυλοκερίζης, ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : SUMMER FUN Μαραγκός (τροποπoίηση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top