10 Σεπτεμβρίου, 2018

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΙΑΝΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -20000-ΤΟΙΧΟΣ ΠΙΑΝΑΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, περιόδου 2018» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από Πιστώσεις του έργου ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600003, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2

Scroll to Top