3 Απριλίου, 2019

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την καταςκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ_19PROC004721486 Ε.Σ.Υ._ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΤΕΥΔ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΤΕΥΔ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι.Μ. ΛΟΥΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -50000-ΜΕΤΟΧΙ ΛΟΥΚΟΥΣ ada ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top