22 Αυγούστου, 2019

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013           Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Φ18/1987/06-08-2019 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε  διοικητικό  πρόστιμο ποσού 1.500,00

Προκήρυξη έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥΘΟΑ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_γέφυρα Τουθόα_19PROC005457895 Ε.Σ.Υ._γέφυρα Τουθόα_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_γέφυρα Τουθόα_19PROC005457861 Προϋπολογισμός_γέφυρα Τουθόα_signed ΤΕΥΔ_γέφυρα Τουθόα ΤΕΥΔ_γέφυρα

Scroll to Top