3 Απριλίου, 2020

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αριθμ. πρωτ. 349251/84227/20.12.2019, ΑΔΑ: ΨΜΛ37Λ1-ΝΕΝ) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πίνακας

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας καθώς και πινάκων απορριπτέων υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 (αριθμ. πρωτ. 345851/83336/17.12.2019, ΑΔΑ: Ψ61Ρ7Λ1-ΝΡ1) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

202004031330

Scroll to Top