22 Ιουλίου, 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια ενός (1) καινούριου πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 τύπου pick-up, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων & κυβισμού κινητήρα μέχρι 2.400 cc για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας

Δείτε την Διακήρυξη ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Διόρθωση σφάλματος στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ.883/2020 Διακήρυξης

Scroll to Top