20 Οκτωβρίου, 2020

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να

Scroll to Top