24 Μαρτίου, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ.”

Προϋπολογισμού: 237.145,40€ (με το  Φ.Π.Α.), CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΕΑ (ΑΑ)

Scroll to Top