Ανακοινώσεις

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προϋπολογισμού: 185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), Κωδικός CPV : 45233141-9 Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 2 – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Σ.-Δ.Α.Μ._signed

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ»

Έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 116703 και όλα τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως τα σχεδιαγράμματα και τα τεύχη των μελετών, είναι προσβάσιμα στην

Scroll to Top