Μελέτη – Προκήρυξη «ανοικτής διαδικασίας» επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ», προϋπολογισμού 317.407,32 €.

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες Οικοδομικών Έργων με δαπάνη εργασιών 185.422,27 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 33.376,01 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.819,74 €, Απολογιστικές εργασίες (Διαχείριση ΑΕΚΚ) 1.500,00 €, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.855,63 € και Φ.Π.Α. 61.433,67 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 203830.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 19-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-10-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της μελέτης εδώ:

Α1_ΓΕΝΙΚΗ-ΔΙΑΤΑΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΙΧΙΑ_1

ΤΟΙΧΙΑ_2

ΤΟΙΧΙΑ_3

ΤΟΜΕΣ_1

ΤΟΜΕΣ_2

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

καθώς και του διαγωνισμού εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΘΛ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_6Α2Ν7Λ1-Ο67

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC013520840

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ΑΘΛ_Κ_ΚΥΠΑΡ_signed

ΣΑΥ – Αθλ_Κ_Κυπαρ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛ_ ΚΕΝΤΡ_ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_signed

ΠΡΟMETΡΗΣΕΙΣ _Αθλητικό Κ Κυπαρ_signed

 

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___031023_signed

Τιμολόγιο Μελέτης_ΑΘΛ_Κ_ΚΥΠΑΡ_signed

ΦΑΥ – Αθλ_Κ_Κυπαρ_signed

espd-request-v2_signed

E_Σ_Υ__Αθλ_Κ_Κυπαρ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΘΛ_Κ_ΚΥΠΑΡ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top