Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

ΠΕ Αργολίδας

191107- απ05586_ χορηγ δικαιωμ διελ οτε μαρινα πχ ME ORUOF 6271ΩΡΡ-ΛΗ7 191107- απ05586_ χορηγ δικαιωμ διελ οτε μαρινα πχ παρΑ Ορθοφωτογραφίες σημείου εκσκαφής.docx!

Πίνακας Διευρυμένου Ωραρίου 6ο Δίμηνο 2019 Π.Ε. Αργολίδας Πίνακας Διευρυμένου Ωραρίου 6ο Δίμηνο ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΡΙΜΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η οποία υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), στα πλαίσια των Αποκεντρωμένων προμηθειών, Καλεί τους Δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στην Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Read More »

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αργολίδας ενημερώνει τους Μελισσοκόμους ότι: Όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 και του άρθρου 11 του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2015/1368, τα κράτη που υποβάλλουν μελισσοκομικά προγράμματα οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση …

Δήλωση κυψελών έτους 2019 Π.Ε. Αργολίδας Read More »

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3201/2019 (ΑΔΑ: ΨΩ1Υ7Λ1-5Ξ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ …

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ του αρθ.32 του ν.4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για τα έργα : «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού σχολείου Άργους» Προϋπολογισμού 22.320,00 με ΦΠΑ & «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού …

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης Read More »

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αίτηση Συμμετοχής WTM

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αίτηση Συμμετοχής PHILOXENIA

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Scroll to Top