ΠΕ Αργολίδας

Αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση Π.Ε. Αργολίδας με συνημμένο α. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 και β. Έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6)

Αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση Π.Ε. Αργολίδας με συνημμένο α. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 και β. Έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ

Scroll to Top