15 Δεκεμβρίου, 2020

Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Μεσσηνίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν4674/2020.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΛΠ.)”

Λήξη υποβολής προσφορών 30/12/2012 και ώρα 15:00. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών 04/01/2020 και ώρα  10:00. Εκτιμώμενη αξία: 500.000,00 € ΓΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΕΣΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του ΠΑΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  η αριθ.6281/11-12-2020 τροποποίηση

Scroll to Top