Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 12.076,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top