ΠΕ Κορινθίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 12.076,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Πελοποννήσου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Scroll to Top