ΠΕ Κορινθίας

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την διακήρυξη 12/2018 της ΠΕ Κορινθίας

«Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας για τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019» Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού

Διακήρυξη 12/2018 Π.Ε. Κορινθίας. Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας για τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019» συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 24%)

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού Διακήρυξη προμήθειας αλατιού 2018-2019 18PROC003951052 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Ανοικτή διαδικασία» για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ » Προϋπολογισμού Μελέτης : 1.200.000,00€. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας φαρμακευτικής καννάβεως (ΟΜΚΕφκ)», της εταιρείας ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 99, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ», της Δ.Κ. Εξαμιλίων, ΔΕ Κορινθίων, Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ – κάνναβη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Νήσος Άγιος Πέτρος» Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα μεσογειακών ιχθύων στη θέση (Νήσος Άγ. Πέτρος)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων καθώς και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Νήσος Οβριός» Δήμου Κορινθίων,

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα μεσογειακών ιχθύων στη θέση (Νήσος Άγ. Οβριός) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top