ΠΕ Λακωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2Α ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ»

Προϋπολογισμού: 5.322.580,65    € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233120-6 9-3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 2Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ου ΕΠΑΛ) ΣΤΗΝ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΔΕ ΒΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ”

Προϋπολογισμού:1.700.000,00 € (με το  Φ.Π.Α.), CPV: [45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση.] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ    

Συντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την άσκηση της αρμοδιότητας χορήγησης νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: Ψ7ΓΘ7Λ1-Η1Ζ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν45492021 ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Scroll to Top