ΠΕ Λακωνίας

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχουγια την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (συρματοκιβώτια, στηθαία, γεφύρια, καθαρισμός κ.λ.π) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 967.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ 23 ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΚΟΤΡΩΝΑΣ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 17 ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ (ΑΙΓΙΕΣ) – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ)»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις   5 / 1 / 2021 Α) και

Scroll to Top