ΠΕ Λακωνίας

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στην «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΛΑΒΙΟΓΑΛ – ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.)»

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 268943/17-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΗ7Λ1 – ΛΦ0) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας &

Δελτίο εβδομαδιαίας μέσης λιανικής τιμής υγραερίου κίνησης με ΦΠΑ για περιοχή Σπάρτης για την εβδομάδα από 01.08.2021 έως και 31.08.2021.

ΜΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 12-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 19-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 26-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00 € Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 13/9/2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 ΕΠ.ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΤΑ (ΔΙΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΝΙΑΤΩΝ-ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΑΚΙ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 »

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00. Ως

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Προϋπολογισμού: 645.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00, Ως ημερομηνία και ώρα

Scroll to Top