ΠΕ Λακωνίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Λακωνίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη ανάδειξης τμήματος ποταμού Ευρώτα από παλαιά γέφυρα έως παραπόταμο Κνακίωνα»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Η ΠΕ Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412/16για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΑΠΟ ΠAΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΚΝΑΚΙΩΝΑ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 564.342,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top