Περιφέρεια Πελοποννήσου-Έδρα

Προκήρυξη έργου: «Εκσυγχρονισμός και Λειτουργική Αναβάθμιση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Καλλιάνων»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Π.Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ_19PROC005839032 Ε.Σ.Υ._Π.Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Π.Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ_19PROC005838918 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_Π.Ι.ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Π.Ι.ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ_signed Σ.Α.Υ._Π.Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ_signed ΤΕΥΔ_Π.Ι.

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας, Τροπαίων και Λεωνιδίου της Π.Ε. Αρκαδίας»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Κ.Υ._19PROC005839927 Ε.Σ.Υ. Κ.Υ._signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K.Y._19PROC005839878 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Υ._signed Σ.Α.Υ. Κ.Υ._signed

Aνάκληση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 231354/56794/23.08.2019 (ορθή επανάληψη 29.08.2019) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: « Enernetmob – Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020¨.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ3 final-converted.pdf ΜΕ ΑΔΑ

Aνάκληση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 231352/56792/23.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: « Inherit – Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage / Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για τη διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020¨

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ INHERIT ΜΕ ΑΔΑ

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (2) άτομα , το μεν πρώτο με κωδ. απασχόλησης 101 ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού το δε δεύτερο με κωδικό απασχόλησης 102 ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού , για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (31.03.2022), με σκοπό την και μόνο την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση του έργου: «Inherit – Sustainable tourism strategies to conserve and valorize the Mediterranean coastal and maritime natural heritage / Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για τη διατήρηση και την αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσσιας φυσικής κληρονομιάς»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Ω7ΨΓ7Λ1-ΖΚΩ ΑΙΤΗΣΗ INHERIT ΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29.8.19 ΑΙΤΗΣΗ-ΤΕ ορθή επανάληψη 29.8.2019

Scroll to Top