ΠΕ Αρκαδίας

«Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια δύο καινούργιων, ενός επιβατηγού και ενός φορτηγού (αγροτικού) αυτοκινήτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας»

Δείτε την Διακήρυξη(ΑΔΑ) Δείτε την Διακήρυξη(ΑΔΑΜ)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας, προϋπολογισμού 59.880,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : διακήρυξη

Scroll to Top